Trans-Glass
Trans-Glass
Trans-Glass
Trans-Glass

REGULAMIN WYKONYWANIA USŁUG W ZAKRESIE PRZESYŁANIA I DORĘCZANIA PRZESYŁEK PRZEZ FIRMĘ TRANS GLAS SP. Z O.O.

§1

Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników TRANS GLASS SP. Z O.O. oraz podmioty współpracujące z TRANS GLASS SP. Z O.O. przy wykonywaniu usług.

§2

TRANS GLASS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo przekazywania zleceń transportowych firmą zewnętrznym, z którymi TRANS GLASS SP. Z O.O. ma podpisaną stosowną umowę handlową.

§3

 1. Nadawca – podmiot wysyłający przesyłkę do Odbiorcy.
 2. Odbiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna wymieniona przez Nadawcę jako odbiorca przesyłki.
 3. Zleceniodawca – podmiot który zleca TRANS GLASS SP. Z O.O. wykonanie usługi przewozowej lub pocztowej, Zleceniodawcą może być Nadawca, Odbiorca lub osoba trzecia.
 4. Płatnik – płatnikiem może być Nadawca, Odbiorca lub Zleceniodawca, w zależności od umowy.

§4

 1. Przesyłka, po telefonicznym lub elektronicznym zgłoszeniu na oficjalnej stronie: www.przewozy-okonek.pl za potwierdzenie pracowników TRANS GLASS SP. Z O.O., jest odbierana spod wskazanego adresu w danej miejscowości.
 2. Złożenie zamówienia stanowi dowód zapoznania się i treści niniejszego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika. Od tego momentu wszystkie postanowienia tego regulaminu, zasad pakowania oraz cennika staja się wiążące dla obu stron i oznaczają zawarcie umowy o świadczenie chyba, że stosowana umowa między stronami stanowi inaczej.
 3. Zasadą jest doręczanie przesyłki Odbiorcy do rąk własnych.
 4. W przypadku gdy Odbiorca odmówi przyjęcia przesyłki jest ona zwracana Nadawcy. Koszty przewozu (w obie strony) ponosi Nadawca.
 5. W przypadku wykonywania usługi przewozu przesyłek lub usługi pocztowej na zlecenie Zleceniodawcy i na jego koszt, w razie odmowy uiszczenia należności na rzecz TRANS GLASS SP. Z O.O. przez Zleceniodawcę, do jej zapłaty zobowiązany jest Nadawca.
 6. W przypadku nieobecności Odbiorcy, przedstawiciel TRANS GLASS SP. Z O.O. (lub jego podwykonawcy) pozostawia awizo ze wskazaniem gdzie i kiedy Adresat może osobiście (lub przez upoważnionego przedstawiciela) odebrać przesyłkę lub zamówić kolejną dostawę przesyłki do swej siedziby. Po upływie terminu odbioru, o ile nie miał miejsca żaden z wniosków Odbiorcy lub Nadawcy, o których mowa poniżej, przesyłka zwracana jest Nadawcy na jego koszt.
 7. Za odmowę przyjęcia przesyłki uważana jest także odmowa uiszczenia jakichkolwiek należności o których mowa w niniejszym Regulaminie.

§5

 1. Nadawca jest obowiązany oddać TRANS GLASS SP. Z O.O. przesyłkę w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 2. Rzeczy, które ze względu na ich właściwości wymagają opakowania, Nadawca jest obowiązany oddać TRANS GLASS SP. Z O.O. w opakowaniu, które powinno między innymi:
  • być zamknięte i zabezpieczone skutecznym środkiem takim jak taśma samoprzylepna, plomby czy pieczęcie lakowe;
  • być odpowiednio wytrzymałe;
  • uniemożliwiać dostęp do zawartości bez pozostawienia widocznych śladów;
  • być opisane gdy wymagają tego właściwości lub zawartość przesyłki, poprzez oznakowanie np. „góra/dół” lub „uwaga szkło.” W opakowaniu przesyłki nie wolno stosować zabezpieczeń mogących uszkodzić tę lub inne przewożone przesyłki
 3. Opakowanie przesyłki wlicza się do jej masy.

§6

 1. Nadawca gwarantuje, iż zawartość każdej przesyłki jest prawidłowo i zgodnie ze stanem rzeczywistym zadeklarowana.
 2. Od momentu przyjęcia przesyłki do chwili jej doręczenia TRANS GLASS SP. Z O.O. może dokonać sprawdzenia czy przesyłka odpowiada oświadczeniom Nadawcy oraz w celu sprawdzenia zabezpieczenia wewnątrz opakowania.
 3. Jeżeli zachodzi konieczność sprawdzenia zawartości przesyłki lub jej zabezpieczeń, to sprawdzenia takiego dokonuje się w obecności Nadawcy, a jeżeli wezwanie go nie jest możliwe albo gdy nie zgłosi się przedstawiciel, TRANS GLASS SP. Z O.O. dokonuje sprawdzenia w obecności dwóch osób zaproszonych przez siebie do tej czynności.
 4. Niezgodności stanowią podstawę do odmowy przyjęcia przesyłki do przewozu, a także zmiany warunków umowy.

§7

 1. Z przewozu są wyłączone rzeczy:
  • których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • zawierających narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje oraz towarów opodatkowanych akcyzą np: papierosy, alkohol;
  • zawierających zwłoki i szczątki zwłok ludzkich;
  • mających na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo;
  • zawierających dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Nadawcę powyższych postanowień TRANS GLASS SP. Z O.O. może:
  • odesłać na koszt Nadawcy rzeczy wyłączone z przewozu.
  • nałożyć na Nadawcę lub Odbiorcę karę umowną w wysokości pięciokrotnej kwoty należnej TRANS GLASS SP. Z O.O. z tytułu wykonania usługi.
 3. TRANS GLASS SP. Z O.O. może odmówić wykonania usługi bez podania przyczyny oraz w przypadku:
  • czasoprzestrzennej niemożności jej wykonania,
  • niewłaściwego zabezpieczenia przesyłki przez Zleceniodawcę,
  • gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, iż deklaracja zawartości i/lub jego wagi nie zgadza się ze stanem faktycznym. nie nadają się do przewozu;
  • niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym w szczególności: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja;
  • ma prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, jeśli Nadawca lub Odbiorca przesyłki znajduje się w rejonie stale lub czasowo wyłączonym z obsługi.

§8

Nadawca ma obowiązek zamieścić na przesyłce bądź jej opakowaniu adres który musi być czytelny, bez śladów wycierania lub skreśleń, a w szczególności musi posiadać kod pocztowy.

§9

 1. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki przedstawiciel TRANS GLASS SP. Z O.O. obowiązany jest spisać protokół w obecności Odbiorcy, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Prawidłowo sporządzony protokół (podpisany przez Odbiorcę) jest podstawą do przyjęcia reklamacji.
 2. Wskutek przyjęcia przez Odbiorcę przesyłki bez zastrzeżeń wygasają wszelkie roszczenia przeciwko TRANS GLASS SP. Z O.O.
 3. TRANS GLASS SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinione uszkodzenie, utratę lub ubytek przesyłki w okresie od jej przyjęcia od Nadawcy do momentu wydania Adresatowi.
 4. Likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania dokonuje w imieniu TRANS GLASS SP. Z O.O. upoważniony ubezpieczyciel.
 5. TRANS GLASS SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą jedynie za rzeczywiste straty związane z utratą, ubytkiem lub uszkodzeniem przesyłki.
 6. Odpowiedzialność TRANS GLASS SP. Z O.O. nie obejmuje szkód z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania usługi, polegającej na utracie korzyści, zysków lub dochodów, zarówno w stosunku do Nadawcy jak i osób trzecich.
 7. W wypadku utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki TRANS GLASS SP. Z O.O. ponosi odpowiedzialność materialną za koszty związane z odkupieniem lub naprawą przesyłki, nie więcej jednak niż do kwoty stanowiącej górną granicę odpowiedzialności 1000pln.

§10

 1. Opłata za przesyłki następuje według obowiązującego cennika i umowy. Terminy i formy płatności uzgadniane są każdorazowo z Nadawcą.
 2. Koszty każdorazowej próby doręczenia przesyłki są naliczane według oficjalnego cennika TRANS GLASS SP. Z O.O. w dniu nadania i ponoszone są przez Płatnika.
 3. Nadawca ponosi odpowiedzialność za uzasadnione koszty i wydatki poniesione przez TRANS GLASS SP. Z O.O. (włącznie z kosztami przechowywania), za straty, kary, mandaty i inne.

§11

 1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania usługi wygasają wskutek przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać:
  • Nazwę lub nazwisko i adres reklamującego;
  • Kopię listu przewozowego i numer przesyłki; Kwotę roszczenia;
  • Podpis reklamującego lub osoby przez niego upoważnionej z załączonym pełnomocnictwem.
 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 3 miesięcy licząc od dnia wniesienia prawidłowej reklamacji.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji, TRANS GLASS SP. Z O.O. powiadamia pisemnie reklamującego o sposobie załatwienia reklamacji, ewentualnym odszkodowaniu oraz terminie i sposobie przekazania należności.
 5. Reklamacje zgłoszone po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.
 6. Przesyłka nie doręczona może zostać otwarta w celu uzyskania danych umożliwiających jej doręczenie lub zwrócenie Nadawcy.

§12

Firma nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojazdach po wysiadce osoby przewożonej.

§13

 1. Indywidualne umowy z Klientami mogą zawierać odmienne postanowienia od postanowień zawartych w niniejszym regulaminie. W takim przypadku postanowienia regulaminu mają zastosowanie, o ile postanowienia umowy nie regulują poszczególnych spraw inaczej.
 2. Nadawca wraz z podpisaniem dowodu nadania, wyraża zgodę, aby TRANS GLASS SP. Z O.O. przetwarzał jego dane osobowe zawarte w dokumencie przewozowym oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133 poz. 883, niezbędne dla procesu realizacji przez TRANS GLASS SP. Z O.O. usługi.

TRANS-GLASS – przewóz osób, transport paczek i przeprowadzki

Zajmujemy się przewozem osób i paczek pomiędzy Polską a krajami Europy Zachodniej (Niemcy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania i Wielka Brytania).
jako profesjonalna firma transportowa kładziemy bardzo duży nacisk na punktualność, komfort oraz bezpieczeństwo podróży naszych pasażerów.

O sile naszej firmy decyduje zespół doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych kierowców, a także nowoczesna flota ponad 30 aut,
w której znajdą Państwo zarówno małe, 7-osobowe Volkswageny Caddy, 9-osobowe Renault Traffic jak i duże, 9-osobowe Renault Master z obszerną przestrzenią ładunkową. Nasza flota jest stale serwisowana i skrupulatnie przygotowywana do każdej, nawet najkrótszej trasy, co jest gwarancją Waszego bezpieczeństwa.